• Hotline: 0971717333
 • Dự án: 0973 395 898 Mr.Thọ
 • CỬA TỰ ĐỘNG
  CỬA TỰ ĐỘNG

  Qua bài viết dưới đây Quang Minh – đơn vị chuyên cung cấp cổng tự động tiếp tục chia sẻ về quá trình thiết lập của bảng điều khiển cổng tự động cánh tay đòn. 

  Thiết lập của bảng điều khiển

  tai-lieu-qua-trinh-thiet-lap-cua-bang-dieu-khien-cong-tu-dong-canh-tay-don

  Sau khi bật nguồn, màn hình kỹ thuật số sẽ tự kiểm tra từ 00-99 với âm thanh còi. Nếu đèn LED báo hiệu sáng, còi báo dừng âm thanh, điều đó có nghĩa là hệ thống bình thường. Phương thức hoạt động cơ bản:
  • Nhấn và giữ nút [FUN] cho đến khi màn hình kỹ thuật số hiển thị PO. Bây giờ bạn vào cài đặt menu. Bạn có thể thông qua điều chỉnh [INC +] [DEC-] để tăng hoặc giảm số sê-ri hoặc giá trị số.
  • Sau khi dữ liệu điều chỉnh tốt rồi nhấn [FUN] để lưu dữ liệu. Với một âm thanh của còi, thiết lập đã thành công.
  • Sau khi lưu trữ dữ liệu, màn hình kỹ thuật số vẫn ở số menu bạn vừa đặt, nếu bạn cần vào cài đặt menu tiếp theo, vui lòng nhấn [INC +] hoặc [DEC-] để chọn và xác nhận với [FUN] để nhập số menu bạn muốn thiết lập.
  Chẳng hạn như sau khi bạn lưu giá trị P0 và nhấn [FUN] để lưu giá trị đó, lúc này màn hình kỹ thuật số sẽ vẫn hiển thị số P0 và nếu bạn muốn điều chỉnh thêm P1, vui lòng nhấn một phím [INC +], sau đó hiển thị màn hình kỹ thuật số P1, sau đó nhấn [FUN] để vào cài đặt P1. Và nếu bạn không cần vào cài đặt menu tiếp theo, bạn có thể nhấn nút [LEAR] để thoát cài đặt menu.
  /tai-lieu-qua-trinh-thiet-lap-cua-bang-dieu-khien-cong-tu-dong-canh-tay-don

  1. Để đặt thời gian giảm tốc

  • Khi màn hình kỹ thuật số chỉ ra P0, thiết bị mở cổng đang ở cài đặt thời gian khởi động mềm. Thời gian khởi động mềm có thể điều chỉnh từ 0-6s, 0s có nghĩa là đóng thời gian khởi động mềm, thời gian khởi động mềm tối đa 6 giây.
  • Mỗi lần bạn nhấn và thả nút [INC +], con số này sẽ tăng thêm 1; mỗi lần bạn nhấn và thả nút [DEC-], con số giảm đi 1.
  • Nhấn nút [FUN] để lưu dữ liệu khi chọn thời gian khởi động mềm, sau đó kết thúc cài đặt thời gian khởi động mềm (Cài đặt gốc 2 giây).

  2. Để thiết lập chế độ dừng khi gặp vật cản

  2a. Khi màn hình kỹ thuật số chỉ ra P1, thiết bị mở cổng đang bật
  • Điều chỉnh lực dừng chạy tốc độ thấp của Động cơ 1. Có 0 – 20 cấp độ tùy chọn, mỗi lần bạn nhấn và thả nút [INC +], con số này sẽ tăng thêm 1; mỗi lần bạn nhấn và thả nút [DEC-], con số này sẽ giảm đi 1.
  • Nhấn nút [FUN] để lưu dữ liệu khi mức lực dừng được chọn, sau đó kết thúc điều chỉnh lực dừng của Động cơ 1 chạy tốc độ thấp. (nhà máy đặt 6 cấp)
  2b. Khi màn hình kỹ thuật số chỉ báo P2, thiết bị mở cổng đang bật Điều chỉnh lực dừng chạy tốc độ cao của Động cơ 1. Có 0 – 20 cấp độ tùy chọn.
  • Mỗi lần bạn nhấn và thả nút [INC +], con số tăng 1; mỗi lần bạn nhấn và thả nút [DEC-], con số này sẽ giảm đi 1.
  • Nhấn nút [FUN] để lưu dữ liệu khi mức lực dừng được chọn, sau đó lực dừng của Động cơ 1 chạy tốc độ cao kết thúc điều chỉnh lực dừng. (nhà máy đặt 10 cấp)
  2c. Khi màn hình kỹ thuật số cho biết P3, thiết bị mở cổng đang bật Điều chỉnh lực dừng chạy tốc độ thấp của Động cơ 2. Có 0-20 cấp độ tùy chọn.
  • Mỗi lần bạn nhấn và thả nút [INC +], con số tăng 1; mỗi lần bạn nhấn và thả nút [DEC-], con số này sẽ giảm đi 1.
  • Nhấn nút [FUN] để lưu trữ dữ liệu khi mức lực dừng được chọn, sau đó lực dừng của Động cơ 2 đang chạy tốc độ thấp kết thúc điều chỉnh lực dừng. (nhà máy đặt 6 cấp)
  2d. Khi màn hình kỹ thuật số cho biết P4, thiết bị mở cổng đang ở chế độ điều chỉnh lực dừng chạy tốc độ cao của Động cơ 2. Có 0-20 cấp độ tùy chọn.
  • Mỗi lần bạn nhấn và thả nút [INC +], con số tăng 1; mỗi lần bạn nhấn và thả nút [DEC-], con số này sẽ giảm đi 1.
  • Nhấn nút [FUN] để lưu trữ dữ liệu khi mức lực dừng được chọn, sau đó lực dừng của Động cơ 2 đang chạy tốc độ cao đã hoàn tất điều chỉnh lực dừng.
  Lưu ý: Mặc định sẽ là ở MỨC 10
  /tai-lieu-qua-trinh-thiet-lap-cua-bang-dieu-khien-cong-tu-dong-canh-tay-don

  3. Để đặt thời gian chạy tốc độ cao

  • Khi màn hình kỹ thuật số cho biết P5, thiết bị mở cổng đang ở chế độ cài đặt thời gian chạy tốc độ cao. Có 0 – 33 giây cho tùy chọn. 0 có nghĩa là không chạy tốc độ cao, bộ mở cổng sẽ tiếp tục chạy ở tốc độ chậm. Thời gian chạy tốc độ cao tối đa 33 giây.
  • Mỗi lần bạn nhấn và thả nút [INC +], con số này sẽ tăng thêm 1; mỗi lần bạn nhấn và thả nút [DEC-], con số này sẽ giảm đi 1.
  • Nhấn nút [FUN] để lưu dữ liệu khi thời gian chạy tốc độ cao được chọn, sau đó hoàn tất cài đặt thời gian chạy tốc độ cao. Nhà máy thiết lập 5 giây

  4. Để đặt thời gian tự động đóng sau khi quẹt thẻ

  • Khi màn hình kỹ thuật số chỉ ra P6, thiết bị mở cổng đang được cài đặt thời gian tự động đóng (LƯU Ý! Thời gian tự động đóng này chỉ có nghĩa là chức năng tự động đóng được thực hiện thông qua thiết bị bên ngoài).
  • Có 0 – 99 giây cho tùy chọn. 0 có nghĩa là thiết bị mở cổng sẽ không tự động đóng lại sau khi quẹt thẻ. Thời gian tự động đóng tối đa sau 99 giây quẹt thẻ.
  • Mỗi lần bạn nhấn và thả nút [INC +], con số này sẽ tăng thêm 1; mỗi lần bạn nhấn và thả nút [DEC-], con số sẽ giảm đi 1.
  • Nhấn nút [FUN] để lưu trữ dữ liệu khi chọn thời gian tự động đóng sau khi quẹt thẻ, sau đó là thời gian tự động đóng sau khi quẹt thẻ xong. (nhà máy cài đặt ở thời gian là 10 giây)

  5. Để đặt khoảng thời gian

  5a. Khi màn hình kỹ thuật số cho biết P7, thiết bị mở cổng đang được cài đặt khoảng thời gian mở.
  • Có 0-10 giây cho tùy chọn. 0 có nghĩa là cổng đôi mở đồng thời. “1” có nghĩa là Động cơ 1 bắt đầu mở 1 giây trước khi Động cơ 2 bắt đầu mở.
  • Khoảng thời gian mở tối đa 10 giây. Mỗi lần bạn nhấn và thả nút [INC +], con số này sẽ tăng thêm 1; mỗi lần bạn nhấn và thả nút [DEC-], con số này sẽ giảm đi 1.
  • Nhấn nút [FUN] để lưu trữ dữ liệu khi chọn khoảng thời gian mở, sau đó hoàn tất cài đặt khoảng thời gian mở. (Cài đặt mặc định từ nhà máy là 0)
  5b. Khi màn hình kỹ thuật số chỉ ra P8, thiết bị mở cổng đang ở cài đặt thời gian khoảng thời gian đóng.
  • Có 0-10 giây cho tùy chọn. 0 có nghĩa là các cổng đôi đóng đồng thời. “1” có nghĩa là Động cơ 2 bắt đầu đóng 1 giây trước khi Động cơ 1 bắt đầu đóng. Khoảng thời gian đóng tối đa 10 giây.
  • Mỗi lần bạn nhấn và thả nút [INC +], con số này sẽ tăng thêm 1; mỗi lần bạn nhấn và thả nút [DEC-], con số sẽ giảm đi 1.
  • Nhấn nút [FUN] để lưu trữ dữ liệu khi chọn khoảng thời gian đóng, sau đó kết thúc cài đặt khoảng thời gian đóng. (mặc định của nhà máy là 0).

  /tai-lieu-qua-trinh-thiet-lap-cua-bang-dieu-khien-cong-tu-dong-canh-tay-don

  6. Để đặt thời gian đóng tự động

  • Khi màn hình kỹ thuật số cho biết P9, thiết bị mở cổng đang ở chế độ cài đặt thời gian đóng tự động. Có 0-99 giây cho tùy chọn. 0 có nghĩa là công cụ mở cổng sẽ không tự động đóng.
  • Thời gian đóng tự động tối đa là 99 giây. Mỗi lần bạn nhấn và thả nút [INC +], con số này sẽ tăng thêm 1; mỗi lần bạn nhấn và thả nút [DEC-], con số này sẽ giảm đi 1.
  • Nhấn nút [FUN] để lưu trữ dữ liệu khi thời gian đóng tự động được chọn, sau đó hoàn tất cài đặt thời gian đóng tự động. (nhà máy cài đặt mặc định là 0)

  7. Để cài đặt điều khiển đầu ra đèn / cảnh báo

  Khi màn hình kỹ thuật số chỉ báo PA, thiết bị mở cổng đang bật cài đặt điều khiển đầu ra đèn / cảnh báo. Có 0-3 tùy chọn.
  • “0” có nghĩa là cảnh báo trên mô hình monostabillity và đèn không có đầu ra điện áp sau khi cổng đóng tổng 30 giây, thời gian khác với đầu ra điện áp.
  • “1” có nghĩa là cảnh báo trên mô hình monostabillity và đèn sẽ chỉ nhấp nháy khi cổng chạy.
  • “2” có nghĩa là cảnh báo trên mô hình bistabillity và đèn không có đầu ra điện áp sau khi cổng đóng tổng cộng 30 giây, thời gian khác với đầu ra điện áp.
  • “3” có nghĩa là cảnh báo trên mô hình bistabillity và đèn sẽ chỉ nhấp nháy khi cổng chạy.
  Mỗi lần bạn nhấn và thả nút [INC +], con số này sẽ tăng thêm 1; mỗi lần bạn nhấn và thả nút [DEC-], con số này sẽ giảm đi 1. Nhấn nút [FUN] để lưu trữ dữ liệu khi chọn thời gian đóng tự động, sau đó hoàn tất cài đặt điều khiển đầu ra đèn / cảnh báo. (nhà máy đặt 0)

  8. Để đặt thời gian khóa

  Khi màn hình kỹ thuật số cho biết Pb, thiết bị mở cổng đang ở cài đặt kiểm soát thời gian khóa. Thời gian kiểm soát khóa có nghĩa là thời gian chúng tôi có thể kiểm soát khóa. Có 0-2 cho tùy chọn.
  • “0” có nghĩa là thời gian điều khiển khóa là 15 giây
  • “1” có nghĩa là thời gian điều khiển khóa là 1,5 giây
  • “2” có nghĩa là thời gian điều khiển khóa là 2 giây.
  Mỗi lần bạn nhấn và thả nút [INC +], con số này sẽ tăng lên 1; mỗi lần bạn nhấn và thả nút [DEC-], con số này sẽ giảm đi 1. Nhấn nút [FUN] để lưu trữ dữ liệu khi chọn thời gian điều khiển khóa, sau đó hoàn tất cài đặt thời gian khóa. (nhà máy đặt 0)
  Lưu ý: Mô tơ cổng sẽ mở trễ 0,5 giây giúp mở khóa điện

  9. Để chọn mở cổng đơn / cổng đôi

  /tai-lieu-qua-trinh-thiet-lap-cua-bang-dieu-khien-cong-tu-dong-canh-tay-don

  Khi màn hình kỹ thuật số chỉ ra PC, thiết bị mở cổng đang ở cài đặt mở cổng đơn / cổng đôi. Có 0-3 cho tùy chọn.
  • “0” có nghĩa là cổng không thể mở bằng điều khiển từ xa
  • “1” có nghĩa là chỉ có thể mở một cổng duy nhất
  • “2” có nghĩa là chỉ có thể mở cổng 2 cánh
  • “3” có nghĩa là có thể mở một cổng duy nhất cũng như cổng hai cánh.
  Mỗi lần bạn nhấn và thả nút [INC +], con số này sẽ tăng thêm 1, mỗi lần bạn nhấn và thả nút [DEC-], con số sẽ giảm đi 1. Nhấn nút [FUN] để lưu trữ dữ liệu khi chọn mở cổng đơn / cổng đôi, sau đó cài đặt nút điều khiển từ xa đã hoàn tất. (bộ 3 nhà máy)

  10. Để chọn hoạt động của tế bào quang ở NC hoặc NO

  • Khi màn hình kỹ thuật số cho biết Pd, bạn có thể chọn tế bào quang hoạt động ở NO hoặc NC. Giá trị 00 có nghĩa là hoạt động với NO, giá trị 01 có nghĩa là hoạt động với NC.

  11. Để chọn cổng điều khiển động cơ đơn / kép

  • Khi màn hình kỹ thuật số chỉ báo PE, bạn có thể chọn công việc bảng điều khiển cho động cơ đơn hoặc động cơ kép.
  • Khi đặt giá trị 0, Bảng điều khiển hoạt động đối với động cơ kép. (Cài đặt gốc) Khi đặt giá trị 1, Bảng điều khiển chỉ hoạt động đối với động cơ đơn

  12. Để trả về chế độ cài đặt mặc định của nhà máy

  • Khi màn hình kỹ thuật số chỉ ra Po, thiết bị mở cổng đang ở chế độ nghỉ. Sau khi nhập cài đặt Po, nhấn [FUN] để lưu trữ và sau đó thiết lập lại thành công.

  Cam kết dịch vụ tại Vũ Hoàng

  /tai-lieu-qua-trinh-thiet-lap-cua-bang-dieu-khien-cong-tu-dong-canh-tay-don
   
  Tại Vũ Hoàng luôn đem lại lợi ích cho khách hàng chính vì vậy khi sử dụng dịch vụ tại đơn vị. Chúng tôi cam kết mọi vấn đề đều trung thực nhất. Nếu cửa cần thay thế thì linh kiện đảm bảo chính hãng.
  • Nếu khách hàng phát hiện chúng tôi cung cấp linh kiện không chính hãng thì sẽ được đền bù thỏa đáng nhất. Tất cả mọi linh kiện đều có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Tem nhãn đầy đủ.
  • Ngoài ra đơn vị còn cam kết thực hiện sửa chữ trong thời gian nhanh chóng nhất để không ảnh hưởng tới công việc của quý khách hàng.
  • Với những vấn đề nêu trên về những ưu điểm của dịch vụ sửa chữa cửa tự động tại Vũ Hoàng quý khách hàng còn chần chờ gì nữa mà không liên hệ với chúng tôi ngay để được tư vấn và hỗ trợ sử dụng dịch vụ. Đến với Vũ Hoàng chắc chắn những khách hàng khó tính nhất cũng phải hài lòng 
  • Bất cứ khi nào bạn cần sửa chữa cửa tự động, bạn có thể liên hệ với công ty TNHH Thiết Bị Công Nghiệp Vũ Hoàng qua đường dây nóng 097.17.17.33, chúng tôi sẽ ngay lập tức có gặp để giúp bạn
  Hãy liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay để tìm hiểu thêm! Vũ hoàng chuyên thi công hệ thống cửa tự động, cổng tự động chất lượng - uy tín - hài lòng cho khách hàng
  Vũ hoàng chuyên thi công hệ thống cửa tự động, cổng tự động và các sản phâm về hệ thống cửa chống ngập, barie tự động, cổng xếp tự động
  • Currently 5.00/5
  5.05 sao của 1 đánh giá
  Tài liệu về quá trình thiết lập của bảng điều khiển cổng tự động cánh tay đòn
  Tài liệu về quá trình thiết lập của bảng điều khiển cổng tự động cánh tay đòn
  Tin tức Tư vấn miễn phí 0971717333 Ấp 7 - An Phước - Long Thành - Đồng Nai
  0971717333
  Gọi điện0971717333